Portaali ERR Sport kasutustingimused

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebileheküljed ja nende sisu on autoriõigusega kaitstud.

ERR-i veebilehtedel sisalduvate materjalide (tekstid, video- ning audiomaterjal, fotod) autoriõigused kuuluvad ERR-ile või on ERR-il litsents materjalide kasutamiseks. Materjalide igasugune kasutamine (reprodutseerimine, töötlemine, avalik esitamine, eksponeerimine, üldsusele suunamine mistahes tehnilise vahendi kaudu, levitamine) ERR-i loata on keelatud. Materjalide kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide reprodutseerimine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil portaalid@err.ee . 

Materjale tohib ilma ERR-i nõusolekuta refereerida pealkirja ning kahe lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet ERR-i vastavale veebileheküljele või programmile, mis kujutab endast ühtlasi linki originaalmaterjalile.

KÕIK UUDISED