Kommenteerimise hea tava reeglid ERR-i portaalides

Palume hoiduda ERR-i portaalides kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.


Keelatud on:

  • teise inimese nime all kommenteerimine;
  • reklaam- ja üldlinkide lisamine;
  • seaduserikkumisele ärgitamine;
  • kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
  • inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
  • teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
  • reklaami ja kuulutuste avaldamine.

Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust toimetusega.

ERR ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.

KÕIK UUDISED